Regulamin Konkursu dla Mieszkańców "Ekoporady"

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin Konkursu „EKOPORADY” określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs „EKOPORADY” zwany dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest agencja Flower Power Paweł Kwiatkowski z siedzibą w Poznaniu 60-461, ul. Herberta 13, REGON 38517815, zwana dalej Organizatorem.
3. Partnerem Konkursu jest Veolia Energia Polska SA.
4. Patronem Konkursu jest Spółdzielnia Mieszkaniowe Osiedle Młodych w Poznaniu.

II. Opis Konkursu

1. Celem Konkursu jest popularyzacja zasad życia w duchu zrównoważonego rozwoju wśród mieszkańców osiedli należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Poznaniu.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być mieszkańcy osiedli wymienionych w pkt. 1 części II niniejszego regulaminu, którzy przyślą prace konkursowe.
3. Zgłoszone do Konkursu prace podlegają ocenie Jury, składającego się z przedstawicieli Organizatora, Partnera oraz Patrona Konkursu.
4. Konkurs jest organizowany w pięciu kategoriach:
a. rymowane hasło ekologiczne
b. praca plastyczna o tematyce ekologicznej
c. filmik o tematyce ekologicznej
d. drugie życie plastiku - wykonanie i udokumentowanie przedmiotu z surowców wtórnych; pracą konkursową jest zdjęcie lub film wraz z opisem
e. fotografia o tematyce oszczędzania zasobów.
5. Prace konkursowe składają się z wytworów własnej twórczości plastycznej lub literackiej uczestników.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zrezygnowania z którejś z kategorii w przypadku niezgłoszenia odpowiedniej liczby prac do danej kategorii.
7. Zgłaszane prace nagradzane są upominkami ekologicznymi ufundowanymi przez Partnera Konkursu oraz ogłoszeniem na monitorach zainstalowanych w wybranych lokalizacjach osiedli wymienionych w pkt. 1 części II niniejszego regulaminu.
8. Organizator przewidział pięć równorzędnych nagród w każdej z kategorii Konkursu.
9. Konkurs odbywa się w terminie od 20 stycznia do 30 października 2022 roku.
10. Rywalizacja w ramach każdej z kategorii konkursowej rozgrywa się w terminie każdorazowo ogłaszanym przez Organizatora na monitorach zainstalowanych w wybranych lokalizacjach osiedli wymienionych w pkt. 1 części II niniejszego regulaminu oraz na stronie internetowej www.ekoporady.com.pl.

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział osoby określone w pkt. 2 części II niniejszego regulaminu.
2. Organizator uznaje wymagane warunki udziału w Konkursie za spełnione na podstawie oświadczenia uczestnika, przy czym za ww. oświadczenie uznaje się fakt przystąpienia do Konkursu i przesłania prac konkursowych.
3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace przesłane do organizatora pocztą elektroniczną na adres howdy@flowerpower.media.pl bądź pocztą tradycyjną na adres siedziby Organizatora.
4. Przesłanie prac konkursowych do Organizatora jest tożsame z akceptacją Regulaminu oraz zgłoszeniem udziału w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i nie wymaga żadnych dodatkowych potwierdzeń ze strony Uczestnika Konkursu.
5. W Konkursie może brać udział dowolna liczba prac każdego z Uczestników, jednakże jeden Uczestnik może zdobyć nie więcej niż jedną nagrodę w jednej kategorii Konkursu.
6. Spośród prac zgłoszonych do udziału w Konkursie, Jury Konkursu wyłoni nagrodzone prace nagrodzone.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby nagród w razie znacznego zainteresowania udziałem w Konkursie.

 

IV. Przebieg Konkursu
 1. Konkurs „Ekoporady” przebiega w pięciu etapach odpowiadających poszczególnym kategoriom Konkursu.
 2. Spośród zgłoszonych na każdym etapie prac Jury wybiera prace nagrodzone i podejmuje decyzję o przyznaniu nagród.
 3. Nagrody z poszczególnych etapów nie sumują się i udział w każdym etapie ma charakter autonomiczny.
 4. Zgłoszenie pracy do Konkursu polega na przesłaniu pracy konkursowej w sposób określony w pkt. 3 części III niniejszego Regulaminu.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu następuje poprzez publikację listy nagrodzonych prac na monitorach zainstalowanych w wybranych lokalizacjach osiedli wymienionych w pkt. 1 części II niniejszego regulaminu oraz na stronie internetowej www.ekoporady.com.pl.
 6. Uczestnicy otrzymują nagrody za pośrednictwem przedstawicieli Patrona Konkursu, odbierając je pod wskazanym każdorazowo przez Patrona adresem w obrębie osiedli należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych.

 

V. Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w każdej z kategorii konkursowych.
 2. Organizator nie odsyła dostarczonych na Konkurs prac, a ewentualny odbiór następuje na koszt Uczestnika w terminie uzgodnionym telefonicznie lub mailowo z przedstawicielem Organizatora.
 3. Organizator ma prawo do publikacji zgłoszonych do Konkursu prac w materiałach promocyjnych Konkursu oraz materiałach promocyjnych Organizatora.
 4. Poprzez przystąpienie do niniejszego konkursu Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w celach promocyjnych i marketingowych przez Organizatora konkursu oraz jego Partnera i Patrona, poprzez ich zamieszczanie w środkach masowego przekazu, tj. telewizji, prasie, Internecie.
 5. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Konkursu www.ekoporady.com.pl w okresie od 20 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
VI. Klauzula informacyjna
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu konkursowym jest Organizator Konkursu: Flower Power Paweł Kwiatkowski, z siedzibą wskazaną w pkt. 2 części I niniejszego regulaminu, zwany dalej: „Administratorem”.
 2. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: howdy@flowerpower.media.pl lub telefonując pod numer: 601 599 198.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest przystąpienie przez Panią/Pana do Konkursu „Ekoporady” (zwanego dalej Konkursem), dla którego to przystąpienia przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z przystąpieniem do Konkursu.
 5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że przystąpienie przez Panią/Pana do Konkursu nie będzie możliwe.
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 2 miesięcy od dnia zakończenia działań związanych z realizacją Konkursu.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Partnera Konkursu.
 10. W oparciu o udostępnione dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. (Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.)

 

VII. Zgoda na wykorzystanie wizerunku przez Partnera Konkursu oraz klauzula dotycząca praw autorskich
 1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci wizerunku, jak również zezwala na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku w celach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacja działań Departamentu Innowacji organizowanych przez spółkę Veolia Energia Polska S.A. i Spółek z Grupy Veolia w Polsce.
 2. Zezwolenie powyższe dotyczy fotografii oraz wideo przedstawiające osobę i obejmuje takie formy rozpowszechniania jak: udostępnienie na wewnętrznej stronie intranetowej, jak również zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych spółek z Grupy Veolia do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Zezwolenie obejmuje również przetwarzanie wizerunku Uczestnika poprzez kadrowanie i kompozycję. Niniejsza zgoda zostaje udzielona na czas nieokreślony, nieodpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych.
 3. Uczestnik jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że administratorem danych osobowych ww. danych osobowych będzie Veolia Energia Polska S.A. oraz, że Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawiania i podaje je dobrowolnie.
 4. Na podstawie niniejszej zgody Uczestnik przenosi na Spółkę Akcyjną Veolia Energia Polska autorskie prawa majątkowe do materiałów foto i video powstałych w związku z realizacją kampanii poświęconej Konkursowi Efektywność Energetyczna Budynków wraz z prawem do wykonywania praw zależnych i w zakresie następujących pól eksploatacji:
  a. Utrwalanie i zwielokrotnianie na jakimkolwiek nośniku, w tym na: CD, CD-I music, foto-CD-portfolio, CD-DA, EBXA, CD-Rom, MD, dyskach laserowych, dyskach twardych komputerów, dyskach kart magnetycznych, DAT, DVD, DCC, fot-CD, CD-Rom-XA, chipach układu elektronicznego, oraz innych nośnikach;
  b. Utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu w nieograniczonej ilości i wielkości nakładów;
  c. Wprowadzenia do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
  d. Wykorzystania na stronach internetowych i w mediach społecznościowych;
  e. Wykorzystania w utworach multimedialnych w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
  f. Wykorzystywania dzieła lub jego fragmentów do celów informacyjnych, promocyjnych, reklamowych i marketingowych w szczególności w prasie, radiu, telewizji i internecie, formach sprzedaży bezpośredniej oraz wszelkich formach działań reklamowych i marketingowych;
  g. Udzielania licencji do dzieła lub jego elementów innym podmiotom;
  h. Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 5. Poprzez zgłoszenie pracy do udziale w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na udostępnianie przez Veolia Energia Polska S.A. swoich danych osobowych w postaci wizerunku, w zakresie i na zasadach określonych powyżej, spółce Veolia Environnement S.A. zarejestrowanej w RCS Paris pod numerem 403 210 032, której główna siedziba znajduje się w Paryżu, przy rue La Boétie 21 - 75008 Paryż, Francja.